top of page

อาจารย์ วิริยะ  ฤาชัยพาณิชย์                                  

Dr. Wiriyah Ruachaiphanich

นักวิชาการอิสระ

นักพูด นักเขียน ด้านการศึกษา

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความคิดสร้างสรรค์

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาหลักสูตรและการสอน

ตำแหน่ง Position (ระหว่างปี 2563-2564)

 • ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)

 • ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • ประธานอนุกรรมการการพัฒนาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • ประธานคณะอนุกรรมการศึกษารูปแบบ แนวทาง และวิธีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ สำนักงานคุรุสภา

 • ประธานคณะอนุกรรมการการแสดงออกทางการเมืองในสถานศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 • คณะอนุกรรมการการการจัดทำหลักสูตร “การสร้างพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 • คณะอนุกรรมการ “แผนการศึกษาชาติ” สำนักงานสภาการศึกษา

 • คณะอนุกรรมการ “แผนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” สำนักงานสภาการศึกษา

 • คณะอนุกรรมการการสร้างการรับรู้หลักสูตรฐานสมรรถนะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านความคิดสร้างสรรค์ กระทรวงศึกษาธิการ

 • คณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วมของเยาวชน โครงการวุฒิสภาพบประชาชน สำนักงานวุฒิสภา

 • คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร การศึกษามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, มหาวิทยาลัยสุโขทัย
  ธรรมมาธิราช

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การบริหารความเสี่ยง  มหาวิทยาลัยนครพนม

 • กรรมการร่างหลักสูตร ทุจริตศึกษา ปปช.

 

งานด้านวิทยากร Lecturer

 • ระดับอุดมศึกษา วิทยากรบรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร,  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง, สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และอื่นๆ

 • ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิทยากรบรรยายพิเศษ โรงเรียนและเครือข่าย
  ผู้ปกครอง โรงเรียนต่างๆ เช่น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย, โรงเรียนจิตรลดา, โรงเรียนสายปัญญา, โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์, โรงเรียนสตรีวิทยา, โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย, โรงเรียนสตรีนครสวรรค์, โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย, โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช, โรงเรียนชลกัลยานุกูล, โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม, โรงเรียนลำปางกัลยาณี, โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน, โรงเรียนในเครืออัสสัมชัญ, โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย, โรงเรียนในเครือวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย, โรงเรียนเครือสาธิต, โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ทวีวัฒนา และโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ

 • วิทยากรอบรมการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-Based Learning (CBL) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนรัฐบาลและเอกชน มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ

 • วิทยากรอบรมหลักสูตร Online Workshop “กลยุทธ์การสร้างและบริหารชุมชนออนไลน์ให้เติบโตและยั่งยืน” สำหรับนักประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • วิทยากรอบรมหลักสูตร Workshop “กลยุทธ์การสร้างและบริหารชุมชนออนไลน์ให้เติบโตและยั่งยืน” นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานสภาการศึกษา

 • วิทยากรอบรมหลักสูตร Online Workshop “ต่อต้านทุจริตศึกษา” สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

 • วิทยากรอบรมหลักสูตร Workshop“การพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนในระดับท้องถิ่นเพื่อสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ หรือ SeeD Project” สถาบันพระปกเกล้า

 • วิทยากรอบรมหลักสูตร ด้านความคิดสร้างสรรค์ Creative plus เช่น บริษัทแอร์พอร์ตลิงค์, บริษัทแอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส, บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด (Roche Thailand), กรมการจัดหางาน, โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ - OKMD, สมาคมเพื่อนชุมชน ,CP All, Nok Air, SCG

 • พิธีกร “ห้องเรียนอารมณ์ดี” เพจ Wiriyah Eduzones ทุกวันพุธ 19.00 น.

 • วิทยากร “การสร้างเสริมสุจริตไทย” เพจ สุจริตไทย ทุกวันพฤหัสบดี 19.00 น.

 

สื่อสารมวลชน Communication

 • สัมภาษณ์ในรายการต่างๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวิจัยและนวัตกรรม Research and innovation

 • ผู้วิจัยและพัฒนารูปแบบการสอน แบบ Active learning model ที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดสร้างสรรค์ CBL Creativity-based learning

 • ผู้ก่อตั้ง www.eduzones.com เว็บไซต์การศึกษา ที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดในประเทศ เป็นเว็บที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ The Nation Thailand web award
  ปี 2000 สาขาการศึกษาและบริการสังคม และเป็นเวปการศึกษาที่มีผู้นิยมมากที่สุดในประเทศ

 • ผู้วิจัยและพัฒนา แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ สำหรับคนไทย CBL Creative thinking test

 • ผู้วิจัยและพัฒนา CBL Tool แอพพลิเคชั่น ที่จะทำให้ สมาร์ทโฟนและแทบเลตต่างๆกลายเป็นเครื่องมือเรียนทำให้ผู้เรียนใช้อุปกรณ์เหล่านี้ ให้คะแนน โหวต ขึ้นหน้าจอ และทำให้ ครูอาจารย์ใช้ โทรศัพท์ เป็นเครื่องมือช่วยสอน

 • ผู้คิดและพัฒนาโปรแกรมเพื่อการศึกษา โปรแกรมค้นหาตนเองซึ่งเป็นโปรแกรมที่ ช่วยให้เด็กรู้จักจุดอ่อนจุดแข็งของตนเองและยังช่วยแบ่งเบาภาระให้ครูฝ่ายแนะแนวทั่วประเทศ มาตั้งแต่ปี 2542 มีคนใช้บริการมากกว่าล้านคน

 • ผู้ร่วมวิจัยและพัฒนา หลักสูตรสุจริตไทย www.สุจริตไทย.com หลักสูตร
  E-learning ที่จะช่วยให้ คนไทยเข้าใจ เรื่องของสุจริต ช่วยลดปัญหาทุจริต
  ในสังคม


งานเขียน Composing

 • ผู้เขียนพอกเกตบุ๊ค The best seller Future Career Future Education สาขาอาชีพแห่งอนาคต

 • สาขาอาชีพแห่งอนาคต 3

 •  The best seller ห้องเรียนแห่งอนาคต

 • ทางสู่อนาคต เรากำหนดเอง

 • สานฝัน คนวัยมัน ฉันทำได้

 • กด Like ให้ อาเซียน

 • บกพร่องทางเกรด ก็ success ได้

 • สอนสร้างสรรค์ เรียนสนุก ยุค 4.0

 • E-book Talk like a pro  พูดเปลี่ยนชีวิต

 • ผู้เขียน บทความ การศึกษา และความคิดสร้างสรรค์ ใน หนังสือพิมพ์ และวารสารต่างๆ เช่น คมชัดลึก การศึกษาวันนี้ ประชาชาติธุรกิจ SME ฯลฯ

 • งานแปล Too fast too Think และ Out of our mind

 

 

 

 

 

 

แรงบันดาลใจ Inspration

“อยากเห็นการศึกษาที่ไม่เป็นเพียง การสอบ และใบปริญญา การศึกษาไม่ควรเป็นเครื่องมือในการแบ่งแยก คัดกรองคน แต่การศึกษาควรเป็นเครื่องมือพัฒนาคน ไม่ใช่แค่บาง คน แต่การศึกษาควรช่วยให้ทุกคนได้มีความหวัง ความสุข และมีชีวิตที่ดีกว่าเดิม”

bottom of page