top of page

อาจารย์ วิริยะ  ฤาชัยพาณิชย์                                  

Dr. Wiriyah Ruachaiphanich

นักวิชาการอิสระ  

นักพูด นักเขียน ด้านการศึกษา

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความคิดสร้างสรรค์  

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาหลักสูตรและการสอน  

Influencer การศึกษา ที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในประเทศ > 250,000 followers

ตัวอย่างหัวข้อ งานพูด และ workshop  

“กลยุทธ์การสร้างและบริหารชุมชนออนไลน์ให้เติบโตและยั่งยืน” 
“การพูด และสื่อสารอย่างมืออาชีพ Talk like a Pro”

“ความคิดสร้างสรรค์ ไม่ใช่พรสวรรค์ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อชีวิตและการงาน”

“สาขาอาชีพอนาคต”

“ผู้นำการศึกษาเพื่ออนาคต”

“ทิศทางการศึกษาไทย”

“การพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบยั่งยืน”

“ทำน้อยให้ได้มาก ด้วยความคิดสร้างสรรค์”

Workshop พัฒนานวัตกรรมในงานด้วยความคิดสร้างสรรค์

Workshop ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยนวัตกรรมสุจริต( ICE ) Workshop การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-Based Learning (CBL) Workshop  การพูดและใช้สื่อโซเชียล สำหรับผู้บริหาร The communication for Resonant Leader  

Workshop  พัฒนาความเป็นผู้นำด้วยความคิดสร้างสรรค์

 

ผลงาน

•วิทยากรอบรมการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-Based Learning (CBL) สำนักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนรัฐบาลเอกชน และมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ

•วิทยากรอบรมหลักสูตร Online Workshop “กลยุทธ์การสร้างและบริหารชุมชนออนไลน์ให้เติบโตและ ยั่งยืน” สำหรับนักประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐานทั่วประเทศ และนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานสภาการศึกษา

•วิทยากรอบรมหลักสูตร ด้านความคิดสร้างสรรค์ Creative plus เช่น บริษัท แอร์พอร์ตลิงค์, บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส, บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด (Roche Thailand), กรมการจัดหางาน, โครงการฝึกอบรม หลักสูตรผู้บริหารด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ - OKMD, สมาคมเพื่อนชุมชน  

•วิทยากรอบรมหลักสูตร ด้านความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างนวัตกรรม ผู้บริหารเครือ CP All, Nok Air และ SCG

•วิทยากรอบรมหลักสูตร Workshop “กลยุทธ์การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน” สำนักพระราชวัง  

•วิทยากรอบรมหลักสูตร Workshop “กลยุทธ์การสื่อสารและบริหารชุมชนออนไลน์ให้เติบโตและยั่งยืน” กองทัพไทย กองทัพอากาศ และวุฒิสภา

•วิทยากรอบรมหลักสูตร Online Workshop “ต่อต้านทุจริตศึกษา” สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

•วิทยากรอบรมหลักสูตร Workshop “การพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนในระดับท้องถิ่นเพื่อสร้างผู้นำการ เปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ หรือ SeeD Thailand Project” สถาบันพระปกเกล้า

•วิทยากรบรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, และมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ โรงเรียนและเครือ ข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนต่างๆ เช่น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย, โรงเรียนจิตรลดา, โรงเรียนสายปัญญา, โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์, โรงเรียนสตรีวิทยา, และโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ

•พิธีกร “ห้องเรียนอารมณ์ดี” เพจ Wiriyah Eduzones ทุกวันพุธ 19.00 น.

•วิทยากร “การสร้างเสริมสุจริตไทย” เพจ สุจริตไทย ทุกวันพฤหัสบดี 19.00 น. 

 

ประวัติ  
ผู้ก่อตั้ง Eduzones  

ผู้ก่อตั้ง สุจริตไทย  

ผู้เขียน  

ห้องเรียนแห่งอนาคต The best seller

สาขาอาชีพแห่งอนาคต 3 The best seller

สอนสร้างสรรค์ เรียนสนุก ยุค 4.0 The best seller

ผู้แปล

Too fast too Think โลกหมุนเร็วขึ้น ต้องคิดให้ช้าลง  

Out of our mind จะสร้างสรรค์ชีวิต ต้องคิดนอกกรอบ  


•ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)

•ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

•ประธานอนุกรรมการการพัฒนาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) สำนักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน

•ประธานคณะอนุกรรมการศึกษารูปแบบ แนวทาง และวิธีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ สำนักงานคุรุสภา

•ประธานคณะอนุกรรมการการแสดงออกทางการเมืองในสถานศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

•คณะอนุกรรมการการการจัดทำหลักสูตร “การสร้างพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข” สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

•คณะอนุกรรมการ “แผนการศึกษาชาติ” สำนักงานสภาการศึกษา

•คณะอนุกรรมการ “แผนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” สำนักงานสภาการศึกษา

•คณะอนุกรรมการการสร้างการรับรู้หลักสูตรฐานสมรรถนะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

•กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านความคิดสร้างสรรค์ กระทรวงศึกษาธิการ

•คณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วมของเยาวชน โครงการวุฒิสภาพบประชาชน สำนักงานวุฒิสภา

•คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร การศึกษามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช •กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การบริหารความเสี่ยง  มหาวิทยาลัยนครพนม •กรรมการร่างหลักสูตร ทุจริตศึกษา ปปช. 

bottom of page