Please reload

Follow Us

การสอนแบบCBL นี้ จุดที่สร้างความหนักใจให้ อาจารย์คือ

จะเอาปัญหาหรือกิจกรรมอะไรมาใช้

นี่คือตัวอย่าง ครับ

 เมื่อ อาจารย์ได้ลองออกแบบปัญหาหรือกิจกรรมในวิชาที่สอนแล้ว

เรียนเชิญนำมาแบ่งปันกันด้วยครับ

ข้อสอบที่ดี ไม่ควรมีเฉลยตายตัว

เพราะการสอนแบบนี้ วัดผลโดยให้คะแนนจากการนำความรู้มาใช้

เพื่อแก้ปัญหา หรือเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน 

ตัวอย่างข้อสอบ

 แนะนำให้อาจารย์ ทำตารางแบบนี้ไว้ใช้ 

เพื่อเป็นแนวทางในการออกข้อสอบครับ

และใครเริ่มมีข้อสอบของตนเอง 

เรียนเชิญช่วยกันนำมาแบ่งปันด้วยครับ

May 13, 2017

จะมีระบบ เชิญไปยังท่านอาจารย์

เพื่อร่วมเขียน

เล่าประสบการณ์

ในโซน ความรู้ นี้ครับ

ขอช่วยตอบรับด้วยครับ

แนวทางของการสอนคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 

คุณครูควรลดความสำคัญของ "การคำนวณ" ที่สร้างความหวาดหวั่นให้เด็กในห้องเรียน เพราะเมื่อเขาคำนวณไม่ได้ เขาจะรู้สึกว่าตนเองโง่เกินกว่าจะเรียนคณิตศาตร์ 

เมื่อเขาจำสูตรไม่ได้ ท่องสูตรคูณไม่ได้ เขาอาจจะท้อแท้

เราควรให้เขารู้ว่า "คณิตศาสตร์เป็นกระบวนการ" 

ที่จะช่วยให้เขามีการคิดอย่างมีเหตุผล

และที่สำคัญคือ คณิตศาสตร์จะช่วยอะไรให้เขาบ้างในชีวิตปัจจุบันและอนาค...

การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน CBL

รวมทั้ง active learning model ต่างๆ

ครูอาจารย์จะสอนในแนวทางใหม่ได้ดี

ควรจะมีความเชื่อหรือสมมุติฐานต่อไปนี้ครับ

  1. ครูสอนครบแต่เด็กไม่ได้เรียนครบ การสอนแบบเดิม ถึงครูจะสอนครบจบทุกบท แต่เด็กจะเรียนรู้ได้ไม่เท่ากัน บางคนนอกจากไม่รู้เรื่องแล้วยังเบื่อเรียน โดยเฉพาะวิชาที่ดูเหมือนจะห่างไกลชีวิต เช่น คณิตศาสตร์ ถ้าสอนด้วยวิธีการสอนแบบเดิมจะมีแต่เด็กตั้งใจใฝ่ดี 2-3...

เราสามารถออกแบบการสอน ตามแนวทาง CBLได้ โดยจัดรูปแบบการสอนเป็น 5 ขั้นตอนดังนี้ 

     

ขั้นตอนที่ 1 กระตุ้นความสนใจ

แม้ในรูปแบบการสอนแบบปกติจะมีขั้นนำเข้าสู่บทเรียน เพื่อนำผู้เรียนเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนของเราอยู่แล้วก็ตาม แต่ในการจัดการเรียนรู้แบบ CBL นั้น มีความจำเป็นมากที่เราจะต้องกระตุ้นความสนใจผู้เรียน การทำให้ผู้เรียนนั้นมีความอยาก อยากเรียน อยากรู้ อยากค้นหาคำตอบ ถือเป็นปัจจั...

May 9, 2017

รูปแบบการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน

มาจากไหน

รูปแบบการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน เป็นหนึ่งในวิธีการของการจัดการเรียนการสอนโดยมีผู้เรียนเป็นสำคัญ 

โครงสร้างหลักของรูปแบบการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ออกแบบและพัฒนามาจากกระบวนการของการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning )

ทฤษฎีด้านการวัดความคิดสร้างสรรค์ ของศาสตราจารย์ พอล อี ทอแรนซ์ 

แนวทางการพัฒนาความคิดสร้าง...

Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Recent Posts
Search By Tags
Featured Posts

5 ขั้นตอน ของ CBL

May 10, 2017

1/1
Please reload

Archive
Please reload

Please reload