top of page

 กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว

ต่างลงทุนใน นวัตกรรม กันจริงจังในช่วงสิบปีมานี้

แต่การจะสร้าง นวัตกรรมได้

คนในชาติต้องมี ความคิดสร้างสรรค์

ในฐานะผู้สอน

เราทุกคนจึงเป็นส่วนสำคัญ

ในการพัฒนาประเทศ

เพราะ

เรากำลังอยู่ในยุคที่ความรู้หาง่าย

สื่อเทคโนโลยี เข้ามาสอนแทนครู​

นี่คือโอกาสของครู อาจารย์

บทบาท ครูวันนี้ คือ  ต้องพัฒนาคน

ถ้าเราพัฒนาได้  ประเทศก็จะเดินหน้า

แต่ถ้าเรายังสอนหนังสือแบบเดิม

ประเทศจะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างไร 

เราอยากเห็น เด็กมีทักษะในศตวรรษที่21

อยากให้ คิดเก่ง ทำงานเก่ง และที่สำคัญที่สุด

อยากให้เป็นคนดี มีคุณธรรม

การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 

คือแนวทางพัฒนาคนให้ได้เด็กแบบนี้ 

CBL คือรูปแบบการสอน

ที่วิจัยกับนักเรียน นักศึกษา และอาจารย์ไทย

ซึ่งจะช่วยพัฒนาคนตามแนวคิด ไทยแลนด์ 4.0 

ผู้สอน ที่สนใจ สามารถหาความรู้ 

จาก5ขั้นตอน ในการสอน

และบริบท 9ข้อ ที่ช่วยส่งเสริมบรรยากาศห้องเรียน

ได้ใน Forum ความรู้ CBL 

และศึกษารายละเอียดในขั้นตอนต่างๆ

จากครู อาจารย์ ที่ร่วมแบ่งปัน ตามหัวข้อ Forum 

ตั้งแต่ การสร้างแรงบันดาลใจ จนถึงขั้นสุดท้าย

คือการประเมินผล

การเปลี่ยนแปลงการสอนเป็นเรื่องยาก เพราะครู อาจารย์ต่างก็เรียนด้วยวิธีเดิม

หลายท่านก็สอนด้วยวิธีเดิมกันมานาน

เครือข่าย PLC แบบนี้ คือส่วนที่ทำให้ครู อาจารย์สามารถเปลี่ยนแปลงได้

จาก ความตั้งใจ ที่จะช่วยกัน

เพื่ออนาคตลูกหลานเราครับ

วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ 

ผู้วิจัยและพัฒนา

bottom of page