ดร. วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ 

 

 

งานด้าน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษา

ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ สภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านความคิดสร้างสรรค์ กระทรวงศึกษาธิการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนา สภามหาวิทยาลัย นเรศวร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กำหนดนโยบายเชิงรุกด้านการศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

คณะกรรมการการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

คณะทำงานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

คณะกรรมการส่งเสริมคุณภาพหลักสูตรสวนกุหลาบฯศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

คณะทำงานพิจารณากำหนดหลักสูตร/สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคน ในโครงการ กรอ. สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ)

กรรมการตรวจสอบการทำงานระบบแอดมิชชั่น กระทรวงศึกษาธิการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา

Advisory board: Global education conference Network

ประธานเครือข่ายประชาชนเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

อาจารย์พิเศษวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

 

 

งานด้าน การพูด งานบรรยาย

วิทยากรพิเศษ สภาการศึกษาแห่งชาติ

วิทยากรพิเศษ กรรมาธิการฝ่ายการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร

วิทยากรพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิทยากรพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 

วิทยากรพิเศษ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยศรีปทุม  มหาวิทยาลัยรังสิต  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลำปาง  และอื่นๆ

                                                วิทยากรพิเศษ  

โรงเรียนและเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนต่างๆ

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  โรงเรียนจิตรลดา  โรงเรียนสายปัญญา  โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์  โรงเรียนสตรีวิทยา

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  โรงเรียนสตรีนครสวรรค์  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  

โรงเรียนชลกัลยานุกูล  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  

โรงเรียนในเครืออัสสัมชัญ  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  

โรงเรียนในเครือจุฬาภรณ์  โรงเรียนเครือสาธิต

และโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ

งานด้าน การฝึกอบรม

วิทยากรอบรมการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-Based Learning (CBL)  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนรัฐบาลและเอกชน  มหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ

 

งานฝึกอบรม ด้านความคิดสร้างสรรค์  Creative plus

บริษัทแอร์พอร์ตลิงค์  บริษัทแอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส  บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด (Roche Thailand)

กรมการจัดหางาน  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ - OKMD  สมาคมเพื่อนชุมชน  CP All

Nok Air   SCG  และมหาวิทยาลัยต่างๆ

 

 

นวัตกรรม

อาจารย์วิริยะ เป็นนักคิด ผู้เชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์ ที่มีความตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างจริงจัง  ดังนั้นจึงผลิตผลงาน ซึ่งเป็นนวัตกรรมด้านการศึกษามากมายอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน ผลงาน ซึ่งเป็น นวัตตกรรมเช่น เป็น ผู้ก่อตั้ง www.eduzones.com  เว็บไซต์การศึกษา ที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดในประเทศ เป็นเว็บที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ The Nation Thailand web award ปี2000 สาขาการศึกษาและบริการสังคม และเป็นเวบการศึกษาที่มีผู้นิยมมากที่สุดในประเทศ

ผู้คิดและพัฒนาโปรแกรมเพื่อการศึกษา  โปรแกรมค้นหาตนเองซึ่งเป็นโปรแกรมที่ ช่วยให้เด็กรู้จักจุดอ่อนจุดแข็งของตนเองและยังช่วยแบ่งเบาภาระให้ครูฝ่ายแนะแนวทั่วประเทศ มาตั้งแต่ ปี2542 มีคนใช้บริการมากกว่า ล้านคน               ผู้คิด โปรแกรมประเมินโอกาสสอบเข้ามหาวิทยาลัย และโปรแกรมช่วยเลือกคณะ ในระบบ entrance และระบบแอดมิชชั่น โปรแกรมแรกของประเทศ

ผู้วิจัยและพัฒนา Workshop compass  ระบบ ค้นหาลักษณะงาน อาชีพที่ตรงกับบุคคลิกภาพ
 


ผู้วิจัยและพัฒนารูปแบบการสอน   แบบ Active learning model ที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดสร้างสรรค์   CBL  Creativity-based learning
 

ผู้วิจัยและพัฒนา แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ สำหรับคนไทย CBL Creative thinking test 
ผู้วิจัยและพัฒนา CBL Tool แอพพลิเคชั่น ที่จะทำให้ สมาร์ทโฟนและแทบเลตต่างๆกลายเป็นเครื่องมือเรียน ทำให้ผู้เรียน ใช้อุปกรณ์เหล่านี้ ให้คะแนน โหวต ขึ้นหน้าจอ และทำให้ ครูอาจารย์ใช้ โทรศัพท์ เป็นเครื่องมือช่วยสอน


 

ผู้ร่วมวิจัยและพัฒนา หลักสูตร สุจริตไทย  www.สุจริตไทย.com  หลักสูตร E learning ที่จะช่วยให้ คนไทยเข้าใจ เรื่องของสุจริต ช่วยลดปัญหาทุจริตในสังคม 

                                                      งานเขียน

  • ผู้เขียนพอกเกตบุค  Future Career Future Education สาขาอาชีพแห่งอนาคต

  • สาขาอาชีพแห่งอนาคต 3. The best seller SE ED book

  • ห้องเรียนแห่งอนาคต The best seller SE ED Book

  • ทางสู่อนาคต เรากำหนดเอง

  • สานฝัน คนวัยมัน ฉันทำได้

  • กด Like ให้ อาเซียน

  • บกพร่องทางเกรด ก็ successได้

  • ผู้เขียน บทความ  การศึกษา และความคิดสร้างสรรค์ ใน   หนังสือพิมพ์ และวารสารต่างๆ  เช่น คมชัดลึก การศึกษาวันนี้ ประชาชาติธุรกิจ SME ฯลฯ

                                                          แรงบันดาลใจ

“อยากเห็นการศึกษาที่ไม่เป็นเพียง การสอบ และใบปริญญา

การศึกษาไม่ควรเป็นเครื่องมือในการแบ่งแยก คัดกรองคน แต่การศึกษาควรเป็นเครื่องมือพัฒนาคน

ไม่ใช่แค่บาง คน แต่การศึกษาควรช่วยให้ทุกคนได้มีความหวัง ความสุข และมีชีวิตที่ดีกว่าเดิม”