top of page
logo-compass_tran_edited.png

คำถาม คำตอบ

Compass workshop 

 

Compass workshop
ต่างจากแบบวัดบุคลิกภาพอื่นๆอย่างไร

แบบวัดบุคลิกภาพทั่วไปใน www และ งานแนะแนว

เป็นการตอบแบบสอบถามและประเมินผล

แต่compass workshop เป็นการทำกิจกรรม

แบบactive Learning ที่ผู้เข้าทำการทดสอบ เข้าทำ

โดยมีระบบ ที่วิจัยแล้วและมีผู้บันทึกระหว่างทำกิจกรรม

ซึ่งให้ผลที่แม่นยำกว่ามาก

 

ทฤษฎี บุคลิกภาพ ของ John L. Holland คืออะไร

เป็นทฤษฎีที่กล่าวถึงบุคลิกภาพของบุคคลกับการเลือกอาชีพ

ดยวิเคราะห์และประเมินผล บุคลิกภาพ 6 ด้าน ประกอบด้วย

Realistic : บุคลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝัน นิยมความจริง ชอบลงมือทำ ชอบธรรมชาติ หัวอ่อน เปิดเผย จริงจัง แข็งแรง อาจจะวัตถุนิยม

Investigative : บุคลิกภาพแบบใช้เชาว์ปัญญาและความคิดเข้าแก้ปัญหา แสวงหาความรู้ ชอบวิเคราะห์ รอบคอบ เป็นนักวิจารณ์ มีหลักการ อดทน เฉียบขาด มีเหตุผล

Social : บุคลิกภาพแบบชอบสมาคม ช่วยเหลือผู้อื่น มีไมตรีจิต มีอุดมคติ มีความคิดลึกซึ้ง เมตตากรุณา  มีความรับผิดชอบ ชอบเข้าสังคม รู้จักกาลเทศะ มีความเข้าใจเพื่อนมนุษย์

Conventional:บุคลิกภาพแบบทำตามระเบียบแบบแผน ชอบเลียนแบบ ยุติธรรม ไม่ยืดหยุ่นเรียบร้อย พากเพียร คล่องแคล่ว เจ้าระเบียบ เยือกเย็น ไม่มีจินตนาการ

Enterprising : บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทำ ชอบกิจกรรมวางแผนเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจ ชอบเสียงภัย ทะเยอทะยาน กล้าโต้แย้ง น่าเชื่อถือ กระปรี้กระเปร่า เปิดเผย ใจร้อน มองโลกในแง่ดี สนุกสนาน เชื่อมั่นในตนเอง เข้าสังคมง่าย ช่างพูด

Artistic :​ บุคลิกภาพแบบศิลปะ ไม่มีระเบียบ เจ้าอารมณ์ เพ้อฝัน ไม่จริงจัง ใจร้อน รักอิสระ ช่างคิด ไม่ชอบเลียนแบบ มีความคิดริเริ่ม

บุคลิกภาพ ในตัวเรามักจะมีกี่แบบ

เราทุกคนมีบุคลิกภาพทั้ง 6 ด้าน แต่จะสูงตำ่แตกต่างกันไป 

การวัดบุคลิกภาพด้วย Compass จะแสดงผลบุคลิกภาพ ทั้ง 6 ด้าน

ว่า เด่นด้านไหน ด้อยด้านใด 

แล้วนำมาประเมิน ลักษณะงานที่เหมาะสม

ปฏิบัติการ Compass ทำการวิเคราะห์ได้อย่างไร

มีการบันทึกข้อมูลจาก 3 ส่วน เพื่อนำมาวิเคราะห์บุคลิกภาพอย่างแม่นยำ
- ส่วนที่ 1    วิเคราะห์จากผลการปฏิบัติ จากactive courseware ในระบบ
- ส่วนที่ 2    TA สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของผู้เรียนและทำการบันทึก ตามแบบบันทึกที่วิจัยไว้แล้ว
- ส่วนที่ 3    การวิเคราะห์จากแบบทดสอบที่ผู้ทดสอบได้ทำในworkshop
 ​

เมื่อรู้ผลแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมเมื่อผู้เข้าทดสอบโตขึ้น

บุคลิกภาพ ไม่ใช่ความถนัดหรือทักษะ 

ความถนัดหรือทักษะ สามารถพัฒนาขึ้นได้เรื่อยๆ

แต่บุคคลิกภาพ คือความเป็นตนเองที่พัฒนาได้ยากมาก

มักจะเป็นสิ่งที่ติดตัวไปจนโต 

ในการวิจัยพบว่า ถ้าไม่เกิดเหตุการณ์รุนแรงสุดๆคนจะไม่เปลี่ยนบุคลิกภาพ

เราสามารถจะประสบความสำเร็จได้ไหมถ้าทำงานที่ไม่ตรงบุคคลิกภาพของเรา

บุคคลจะทำงานได้ดีที่สุด หากได้ทำในสิ่งที่สัมพันธ์กับบุคลิกภาพที่แท้จริงของพวกเขา

คนที่ทำงานไม่ตรงบุคคลิกภาพ อาจสำเร็จก้าวหน้าได้ แต่ต้องใช้ความพยายามมากกว่า เหนื่อยกว่า และอาจใช้เวลามากกว่าส่วนคนที่ทำงานตามที่ตนเป็น 

มักจะมีความสุขเพราะเป็นตัวของตัวเอง

สำหรับบางคนที่มีจุดด้อยในด้านใดมากเป็นพิเศษ

ในการประเมิน บุคคลิกภาพจะแนะนำว่าไม่ควรทำงานลักษณะใดบ้าง

ความสำเร็จในการทำงาน ขึ้นกับบุคลิกภาพอย่างเดียวหรือ 

ความสำเร็จในงาน ขึ้นกับ ความเป็นตนเอง ความรู้

ทักษะต่างๆเช่น ทักษะในการทำงาน ทักษะในการคิด

และคุณลักษณะ เช่น ซื่อสัตย์ อดทน

ซึ่ง ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ สามารถฝึกฝน เรียนรู้และพัฒนาได้

แต่บุคคลิกภาพเป็นสิ่งที่ติดตัวเรา

ดังนั้นการตัดสินใจในการเลือกอาชีพของบุคคลจากบุคลิกภาพจึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด

​​​

เรื่องที่ ทำใน Workshop เป็นเรื่องอะไร

การทำปฏิบัติการ ทำโดย interactive courseware ซึ่งประอบไปด้วย เรื่องต่างๆ 15 เรื่องนำมาเลือกออกแบบให้ ทำกิจกรรม คล้ายการเล่นเกมส์ ขึ้นกับจำนวนเวลาและจำนวนผู้เข้าทดสอบ

  1. Creative : ฝึกให้คิดโดยมีหลักการ ฝึกให้คิดอย่างสร้างสรรค์

  2. Talker : การพูดอย่างถูกวิธีและการพูดให้เกิดผลสัมฤทธิ์

  3. Future Career : มีวิสัยทัศน์ รู้จักอาชีพต่างๆ ในโลก และทิศทางแนวโน้มสาขาอาชีพใหม่

  4. Friends : เรียนรู้เรื่องของสังคมวัยรุ่น การทำตัวให้เป็นที่ยอมรับ การวางแผนบทบาทตัวเองในกลุ่มเพื่อน การสร้างความประทับใจและการแก้ปัญหา

  5. Unique you : วางแผนอนาคตของตนเอง​

ถ้ามีการบันทึกข้อมูลพลาด เราจะรู้ได้อย่างไร

ใน Compass Workshop นี้

เรายังมีระบบป้องกันการบันทึกข้อมูลผิดพลาด

ทั้งผิดพลาดจากความประมาทของfaciliator หรือตัวผู้เรียนเอง

โดยทำเป็นโปรแกรมซ่อนไว้

และในกรณีที่มีความผิดพลาด

ระบบจะแจ้งให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบใหม่ทันที

หรือกรณีที่ faciliator ผิดพลาด ระบบจะให้ทำการทบทวน บันทึกใหม่ แต่ถ้า ข้อมูลต่างๆยังไม่เป็นที่มั่นใจ

ระบบจะให้ จัดทำ workshop ใหม่และเริ่มต้นบึนทึกใหม่

เพื่อให้ผู้เรียน ได้ข้อมูลที่แม่นยำเชื่อถือได้

สิ่งที่ได้หลังจากทดสอบCompass มีอะไรบ้าง
  1. รายงานบุคลิกภาพ 6 ด้าน

  2. รายงานคุณลักษณะพื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคต​

  3. รายงานทางเลือกที่เหมาะสมในการประกอบอาชีพในอนาคต

  4. ประเมินสิ่งที่ผู้เรียนต้องพัฒนาเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายของแต่ละคน

นอกเหนือจากการค้นพบตนเองแล้ว ผู้ทดสอบจะได้อะไรอีกบ้าง

    1. การชี้แจงผลรายคนพร้อมตอบข้อสงสัยจากCertified TA 

    2. การได้เรียนรู้ในรูปแบบ active learning ซึ่งจะสร้างทัศนะคติที่ดีในการเรียนด้วยตนเอง

    3. ได้รู้จักแหล่งเรียนรู้ หลักสูตรonline application ต่างๆที่จะช่วยพัฒนาตนเอง

    4. มีการพัฒนาความคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นทักษะ          ในการนำเสนอ

bottom of page