ตัวอย่างข้อสอบ

ข้อสอบที่ดี ไม่ควรมีเฉลยตายตัว

เพราะการสอนแบบนี้ วัดผลโดยให้คะแนนจากการนำความรู้มาใช้

เพื่อแก้ปัญหา หรือเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน

ตัวอย่างข้อสอบ

แนะนำให้อาจารย์ ทำตารางแบบนี้ไว้ใช้

เพื่อเป็นแนวทางในการออกข้อสอบครับ

และใครเริ่มมีข้อสอบของตนเอง

เรียนเชิญช่วยกันนำมาแบ่งปันด้วยครับ

#activelearning

Featured Posts
Recent Posts