top of page

เกณฑ์ PA เลี่ยงแฟ้ม ประเมินที่หน้างาน


เลขาฯ ก.ค.ศ. มายืนยันอีกครั้ง เรื่องลดแฟ้ม ลดเอกสาร เพื่อลดภาระครู มุ่งประเมินเพื่อพัฒนา ดูที่ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน จากความรับผิดรับชอบในสายงาน ครูผู้สอน ผู้บริหาร ศึกษานิเทษก์ และผู้บริหารการศึกษา

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page