top of page
logo-compass_tran_edited.png
เรียนที่ใช่ ทำงานที่เป็นตัวเรา มันไม่เบื่อ ไม่เหนื่อย

Compass workshop 

 

เครื่องมือที่ช่วยในการค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงในเรา

ว่าเหมาะที่จะเรียนอะไร

และประกอบอาชีพทางด้านไหนในอนาคต

โดยวิเคราะห์หาบุคลิกภาพที่โดดเด่น

จากทฤษฎีบุคลิกภาพ 6 ด้านของ จอห์น แอล ฮอลแลนด์

ซึ่งเป็นเครื่องมือค้นหาตัวตนที่มีความแม่นยำที่สุดในประเทศ 

Compass Workshop วิเคราะห์อย่างไร?

รานำทฤษฎีสองเรื่องมาใช้เพื่อการประเมินผล คือ
1. แบบค้นหาตนเองจากการวัดความถนัดของสมองซีกซ้าย สมองซีกขวา 
2. ทฤษฎีการจำแนกอาชีพ ตามบุคลิกภาพ 6 ด้านของ จอห์น แอล ฮอลแลนด์ เพื่อให้ครูสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของผู้ทำกิจกรรม 


การประเมินผล จะชี้ให้เห็นว่า เด็กคนนั้นเหมาะที่จะไปเรียนด้านใด ตามหลักการ ดังนี้

ด้านที่ 1 A: Artistic คือพวกศิลปะ ศิลปิน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ไม่ชอบความซ้ำซาก สนใจความงาม ซึ่งอาชีพที่เหมาะกับคนที่มีความเด่นด้านนี้ คือ พวกนักแสดง นักศิลปะ

ด้านที่ 2 E: Enterprising คือ พวกชักจูงคนเก่ง ชอบประกอบการ ชอบเสี่ยง มีทักษในการต่อรอง มีความคิดสร้างสรรค์ อาชีพที่เหมาะกับคนที่เด่นด้านนี้ คือ นักธุรกิจ เจ้าของกิจการ

ด้านที่ 3 C: Conventional คือ พวกมีความละเอียด กฎเกณฑ์ มีขั้นตอน มีกฎกติกา เจ้าระเบียบ ความรอบคอบ มีแบบแผน อาชีพที่เหมาะกับคนที่เด่นด้านนี้ คือ พวกนักบัญชี ข้าราชการ

ด้านที่ 4 R: Realistic คือ พวกนักปฏิบัติ ไม่ค่อยคิดฝัน ชอบทำจะจะ ทำเห็นๆ ชอบทำอะไรที่จับต้องได้ ไม่ชอบคิดมาก ชอบทำมากกว่าคิด อาชีพที่เหมาะกับคนที่เด่นด้านนี้ คือ เกษตรกร วิศวกร แพทย์

ด้านที่ 5 S: Social คือ เห็นใจผู้อื่น เอื้อเฟื้อ ชอบสอน มีทักษะด้านภาษา ชอบสนทนา ชอบแสดงตัว อาชีพที่เหมาะกับคนที่เด่นด้านนี้ คือ อาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา

ด้านที่ 6 I : Investigative คือ ชอบคิด ค้นคว้า สังเกต วิเคราะห์ อย่างมีเหตุผล ไม่ชอบชักจูง ไม่ชอบเข้าสังคม อาชีพที่เหมาะกับคนที่เด่นด้านนี้คือ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์

สิ่งที่จะได้รับ หลังการทำ Workshop

เป็นการให้คำปรึกษา และ วางแผนอนาคต รายบุคคล

 1.  ทราบถึงศักยภาพที่แท้จริงของตนเองว่าตัวเองบุคลิกภาพเด่นด้านไหน 

 2.  แนวทางการทำงานในอนาคต ที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพที่แท้จริง

 3.  แนวทางการเรียนอย่างมีเป้าหมาย โดยผู้เชี่ยวชาญ

เชื่อถือได้ 100%

 

จากการวิจัยความแม่นยำเป็นระยะเวลา 15 ปี

ด้วยแบบสอบถามในเว็บไซต์การศึกษา www.eduzones.com 

จากแบบสอบถามและเข้าสู่ปฏิบัติการ Workshop Compass ที่แม่นยำมากขึ้น

ได้ทดลองวิจัย กับเด็ก 80 กลุ่ม 768 คน

และปัจจุบัน หลังจากการวิจัยสิ้นสุดลง

มีผู้เข้าร่วมค้นหาบุคลิกภาพที่แท้จริงด้วยระบบของ Compass แล้ว

400 รุ่น มากกว่า 5,000 คน

ซึ่งได้รับคำยืนยันความพึงพอใจจากนักเรียน ผู้ปกครอง และอาจารย์จากโรงเรียนเอกชน และโรงเรียนรัฐบาลทั่วประเทศ

bottom of page