top of page

ความเชื่อของครูยุค ศ.21

การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน CBL

รวมทั้ง active learning model ต่างๆ

ครูอาจารย์จะสอนในแนวทางใหม่ได้ดี

ควรจะมีความเชื่อหรือสมมุติฐานต่อไปนี้ครับ

  1. ครูสอนครบแต่เด็กไม่ได้เรียนครบ การสอนแบบเดิม ถึงครูจะสอนครบจบทุกบท แต่เด็กจะเรียนรู้ได้ไม่เท่ากัน บางคนนอกจากไม่รู้เรื่องแล้วยังเบื่อเรียน โดยเฉพาะวิชาที่ดูเหมือนจะห่างไกลชีวิต เช่น คณิตศาสตร์ ถ้าสอนด้วยวิธีการสอนแบบเดิมจะมีแต่เด็กตั้งใจใฝ่ดี 2-3 แถวหน้าเท่านั้นที่สนใจเรียนครับ

2. เด็กสนใจในเรื่องของเขา มากกว่าสนใจเรื่องการเรียนในวิชาของเรา เรื่องนี้ค่อนข้างจะชัดเจน

ในโรงเรียนของประเทศเรา เด็กที่สนใจเรียนจริงๆมีน้อยมากครับ และที่ผ่านมาเราก็ใช้วิธีบังคับให้เขาสนใจ เช่น ตักเตือน ดุ บ่น ตัดคะแนน หรือแม้กระทั่งเชิญผู้ปกครองมาพูดคุย เพราะครูของเรา ส่วนมากมีจิตใจงดงาม รักศิษย์ อยากให้เขาได้ดี ก็จะทนไม่ได้ถ้าใครไม่สนใจใฝ่รู้ แต่ก็เป็นที่ชัดและชัดขึ้นทุกวันว่าวิธีบังคับ ให้เขาตั้งใจเรียนน่ะมันยากขึ้นทุกวัน

3. เด็กยุคนี้ชอบเทคโนโลยี อะไรที่ทันสมัย สนใจเรื่องราวของสังคม ชอบ Like ชอบ Share และ ชอบเล่นเกมส์

4. ความรู้ เดี๋ยวนี้หาง่ายมาก และคนสอนเก่งๆ ก็มีเยอะ

Creativity-based learning,การเรียนรู้ ศ.21

ที่สำคัญเราไม่ได้เป็นคนสอนเก่งที่สุดในโลก

5. เด็กสามารถจะหาความรู้เองได้ ถ้าเขาสนใจอยากรู้

6. ตำรา หรือหลักสูตรในวิชาที่เราสอน ไม่ใช่เรื่องมหัศจรรย์อะไร เป็นแค่บันทึกหลักการ ทฤษฎี ตัวอย่างทางวิชาการ ที่ทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาในระดับอุดมศึกษาทุกสาขา (มีนักศึกษาเล่าให้ฟังว่า ตำราที่เรียนพิมพ์ตั้งแต่ก่อนเขาเกิด) เนื้อหาวิชาการมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา และนับวันอัตราการเปลี่ยนแปลงนี้ยิ่งเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมา

7. นอกจากวิชาการแล้ว สิ่งที่เราหวังจากการสอนของเราคือ ให้เขามีทักษะต่างๆที่จำเป็นต่ออนาคต

และให้เขามีคุณลักษณะที่สังคมเราอยากเห็น เช่น เป็นคนรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ มีน้ำใจ

8. ในโลกปัจจุบัน ถ้าเรายังสอนแบบเดิม ออกข้อสอบแบบเดิม เราจะไม่สามารถช่วยให้เด็กของเรามีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีทักษะในการคิดสร้างสรรค์ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีน้ำใจ ฯลฯ (ตรงนี้น่าจะเห็นชัดจากสถิติต่างๆของประเทศเรานะครับ เด็กท้องในวัยเรียนสูงระดับโลก ความรุนแรง ยาเสพติด สูงระดับเอเซีย ทั้งๆ ที่ใช้เวลาเรียนมากที่สุดในโลก น่าจะเป็นตัวยืนยันได้ ว่า เราใช้วิธีการสอนที่ไม่สอดคล้องกับเด็กและสภาพแวดล้อมปัจจุบัน) ถ้าครู อาจารย์มีความเชื่ออย่างนี้ ก็ตรงกันนะครับ

และอยากให้เชื่ออีกข้อหนึ่งที่สำคัญมากครับ คือเชื่อว่า

9. ครู อยากเห็นเด็กมีอนาคต และอยากเห็นสังคมดีกว่าที่เป็นอยู่ และครูจะยอมใช้เวลาพัฒนาวิธี การสอนเพื่อสร้างคุณค่าให้เกิดกับเด็ก สังคม และตัวครูเอง

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page