OKRs กับการประกันคุณภาพการศึกษา


ผู้บริหารการศึกษายุตใหม่ใช้ OKR เป็นเครื่องมือบริหารและจัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อมุ่งสู่คุณภาพตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ สามารถอ่านคู่มือการทำ OKR ได้ที่ >>

OKRs_กบการประกนคณภาพการศกษา
.pdf
Download PDF • 19.68MB

Featured Posts