การประเมิน วPA ของครู และ 8 ตัวชีวัดในคลิปการจัดการเรียนรู้


การประเมิน วPA ของครู และ 8 ตัวชีวัดในคลิปการจัดการเรียนรู้ โดยครูตะวัน แสงทอง (ครูโทนี่)

การประเมิน วPA ของครู และ 8 ตัวชี้วัดในคลิปกา
.pdf
Download PDF • 7.75MB

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square