Please reload

Recent Posts

5 ขั้นตอน ของ CBL

May 10, 2017

1/1
Please reload

Featured Posts

การตั้งปัญหา เป็นที่มาของการค้นและคิด

 

แนวทางของการสอนคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 

คุณครูควรลดความสำคัญของ "การคำนวณ" ที่สร้างความหวาดหวั่นให้เด็กในห้องเรียน เพราะเมื่อเขาคำนวณไม่ได้ เขาจะรู้สึกว่าตนเองโง่เกินกว่าจะเรียนคณิตศาตร์ 

เมื่อเขาจำสูตรไม่ได้ ท่องสูตรคูณไม่ได้ เขาอาจจะท้อแท้

เราควรให้เขารู้ว่า "คณิตศาสตร์เป็นกระบวนการ" 

ที่จะช่วยให้เขามีการคิดอย่างมีเหตุผล

และที่สำคัญคือ คณิตศาสตร์จะช่วยอะไรให้เขาบ้างในชีวิตปัจจุบันและอนาคต

เราควรให้เขารู้ว่าการคำนวณ ไม่ใช่ส่วนสำคัญที่สุดของการเรียน 

เพราะเรามีเครื่องมือช่วยคำนวณ

เด็กควรเรียนรู้เรื่อง สัญญลักษณ์ อ่านเข้าใจความหมายของตัวเลข และแผนภูมิต่าง ๆ

เขาควรเข้าใจเรื่องของ ร้อยละ กราฟ และการมองปัญหาในชีวิต แปลออกมาเป็นโจทย์ทางคณิตศาสตร์ได้ 

"ซึ่งนั่นจะมีค่า มากกว่าการคำนวณ"

ดังนั้นในการสอนคณิตศาสตร์ยุคใหม่ จะเน้นให้เขารู้จักและใช้คณิตศาสตร์เบื้องต้น โดยยังไม่เน้นการคำนวณ

เช่น ให้เขาอ่านกราฟได้ เข้าใจความหมายของร้อยละ แปลความหมายได้

ส่วนการคำนวณ ครูอาจจะให้เขาใช้เครื่องคำนวณหรือโปรแกรมคำนวณอย่างเช่น excel เพื่อหาคำตอบได้ง่ายและเร็วกว่า

เด็กที่ไม่ชอบคำนวณก็จะหันมาสนใจคณิตศาสตร์ เพราะรู้สึกว่ามันไม่ยาก 

และเมื่อเขาสนใจแล้ว การคำนวณก็จะตามมา

อีกส่วนหนึ่งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการสอนคณิตศาสตร์ คือ “การฝึกให้เด็กใช้คณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง"ครูยุคใหม่จะนำเอาเรื่องรอบตัวเด็กมาเป็นโจทย์ให้เขาคิด และหาทางใช้คณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหานั้นๆ

ข้อสอบของ PISA ที่ใช้ประเมินผลเด็กทั่วโลก ก็เป็นข้อสอบลักษณะนี้ทุกข้อ คือเอา "ปัญหาจริง" มาให้เด็กตีความ อ่านกราฟ แปลงปัญหามาเป็น โจทย์ แก้ปัญหาโดยคณิตศาตร์ 

โดยไม่เน้นเฉพาะส่วนของการคำนวณครับ

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow Us
Please reload

Search By Tags
Please reload

Archive
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square